วิสัยทัศน์ สปท.4

“เป็นหน่วยงานบริหารจัดการต้านการปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ
ที่รวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส”