โครงสร้าง

สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มที่ 1 กลุ่มปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และภาค 1-2

กลุ่มที่ 2 กลุ่มปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และภาค 3-4

กลุ่มที่ 3 กลุ่มปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และภาค 5-6

กลุ่มที่ 4 กลุ่มปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และภาค 7-9

 

 

 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 13 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
รวม 15 คน

 

บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

: wannop.s@pacc.go.th : 2400

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสมหญิง นิ่มอนงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

: somying.n@pacc.go.th : 2401


นางสาวสวรรยา สุเมขะโส
นักจัดการงานทั่วไป

: sawanya.s@pacc.go.th : 2401

นางสาวนิติพร มีไพฑูรย์
นิติกร

: nitiporn.m@pacc.go.th : 2407

กลุ่ม1
กลุ่มปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และภาค 1-2

นายประเสริฐ มีไพฑูรย์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

: prasert.m@pacc.go.th : 2402


นางสาวชิยา ศิริรักษ์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: chiya.s@pacc.go.th : 2406

นายรักษ์กล้า สถานสุข
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: rukkla.s@pacc.go.th : 2401

กลุ่ม2
กลุ่มปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และภาค 3-4

นางสาวบังอร ฝอยทอง
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

: bungorn.f@pacc.go.th : 2405


นายเอกชัย เกษมสุขธวัช
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: akkchai.k@pacc.go.th : 2409

กลุ่ม3
กลุ่มปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และภาค 5-6

นางสุจิตรา จริศักดิ์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

: sujitra.j@pacc.go.th : 2403


นายสุภาพ ศิริ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: supap.s@pacc.go.th : 2404

พันตำรวจตรี วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: vuthiphand.p@pacc.go.th : 2401

กลุ่ม4
กลุ่มปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และภาค 5-6

พันจ่าอากาศเอก ไชยพัฒน์ วังศิลาบัตร
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

: chaipat.w@pacc.go.th : 2401


นางปวีณา ศิริพาณิช
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: paveena.s@pacc.go.th : 2408

นางสาวศศิธร โชติอรุณ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: sasithorn.c@pacc.go.th : 2401